Huiswerkbegeleiding

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl

 

 1. Definities
  • Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl (eenmanszaak) ingeschreven als bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 85726966
  • Contractant: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl een overeenkomst sluit. In de praktijk: de ouders/verzorgers van de leerling of de leerling zelf.
  • Leerling: elke natuurlijke persoon die voor de diensten van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl wordt ingeschreven. Contractant kan ook de leerling zijn.
  • Overeenkomst: die op basis van levering tot stand komt tussen  contractant en Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl . Deze overeenkomst wordt bevestigd door betaling van de eerste factuur, m.u.v. de factuur voor de proefweek.

 

 • De tarieven: de op dat moment van tot standkoming van de overeen-komst op www.online-vmbo-huiswerkbegeleiing.nl ….. Vermelde tarieven  voor de diverse door Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl aan geboden diensten. De tarieven zijn vrij van btw tenzij anders wordt aangegeven.
 • Duur van de overeenkomst: de overeenkomst die contractant met Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl aan gaat geldt voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk (inclusief elektronische weg) worden opgezegd. Nadat is opgezegd, volgt de leerling nog vier weken begeleiding, gerekend vanaf de eerst volgende week na opzegging. Kijk voor meer info over de opzegtermijn bij artikel 5.
 • Afspraken Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl : afspraken zoals zijn besproken bij het intakegesprek voor huiswerkbegeleiding of de eerste afspraak voor overige aanvullende diensten.

 

 1. ALGEMEENDe contractant verplicht zich zelf tot het afgeven en eventueel op tijd wijzigen van juiste e-mail- en adres gegevens ten behoeve van facturatie en contact.
 • Peroonsgegevens worden door Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegangekelijk voor medewerkers van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl
 • De contractant en de leerling hebben recht op inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 • Vertrouwelijke informatie gedeeld door de leerling aan Online-vmbo-huiswerkbegeleiing.nl of een van haar medewerkers is, indien de leerling dit expliciet went, niet toegankelijk voor de ouders en/of contractant.
 • Alle door Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl geleverde lesmaterialen blijven intellectueel eigendom van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl
 • De openingstijden van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl staan op de website vermeld.
 • Voor de begeleiding en de leerlingenadministratie is Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt en/of vervalst is Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl hiervoor ,en in het eventueel dientengevolge mislukken van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 • Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  verplicht zich tot een redelijkerwijs zo goed mogelijke inzet , binnen alle mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.
 • Het is niet mogelijk om een ander persoon dan de leerling gebruik te laten maken van de diensten die Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl aanbiedt. Voor een familielid en/of vriend dient een nieuwe overeenkomst aan te gaan.
 • De kwaliteit van de diensten die Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl levert kunnen door overmacht  negatief beinvloedt worden. Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  is hiervoor niet aansprakelijk.
 • De leerling kan worden geschorst indien de leerling zich niet houdt aan de Afspraken van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl , als sprake is van aanhoudend storend of bedreigend gedrag, en/of indien de leerling onder invloed van alcohol of drugs bij de begeleiding is.Dit is ten allen tijde ten beoordeling van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl In geval van schorsing worden de kosten van de door de leerling gevolgde begeleiding gedurende die periode van de in artikel 1.7 omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.
 • Eventuele klachten en of klachten inzake ontvangen facturen kunnen ingediend worden bij de administratie van Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl

 

 1. Tarieven en betaling
  • De contractant is aan Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl het tarief verschuldigd van de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie artikel 1.6)
  • Promotieacties en/of proefweken zijn eenmalig.
  • Meerdere leerlingen uit een gezin ontvangen geen korting omdat Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl scherpe prijs biedt voor begeleiding.
  • Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl is gerechtigd vanaf vier maanden na ingang contract de tarieven te wijzigen, deze wijziging wordt u mede gedeeld tenminste 4 weken van te voren.
  • De factuur wordt voorafgaand elke periode van vier weken gedeeld met de contractant.Betaling geschiedt door storting of overmaking op het IBAN nummer NL28 INGB 0675 5188 65 t.n.v. Online-vmbo-huiswerk begeleiding of betaling per tikkie (IDEAL). Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien dagen.
  • Begeleiding wordt altijd per vier weken in rekening gebracht .Ook als een vakantieperiode in de abonnementsperiode valt.Het kan eventueel voorkomen dat dat ook huiswerkbegeleiding voor het nieuwe schooljaar op de laatste factuur staat vermeld.
  • Als de betalingstermijn wordt overschreden stuurt Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl direct een herinnering 7 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn Een tweede herinnering na het verstrijken van de betalingstermijn na veertien dagen. Na 14 dagen wordt de samenwerking gestopt.. Alle facturen moeten uiteindelijk betaald worden.Eventueel kunnen administratiekosten aan U in rekening worden gebracht wegens uitblijven van de betalingen.
  • Als contractant in een kalenderjaar de betalingstermijn vaker dan drie keer overschrijdt ,neemt Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl maatregelen om de samenwerking te verbeteren.
  • Als de zomervakantie in de abonnementsperiode valt, loopt de facturatie door. Begeleiding en facturatie eindigen in de week wanneer de laatste toets is geweest. De facturatie begint weer na de zomervakantie, direct vanaf de week dat de leerling weer naar school gaat.
  • Alle beschikbare abonnementen kunnen worden aangepast voorzover er plaats is.
  • Op het moment dat de leerling wisselt van abonnementsvorm gaat de tariefwijziging de eerst volgende week in. Eventueel teveel betaalde kosten worden op de eerst volgende factuur verrrekend.
  • In de eerste 4 weken van wijziging van begeleiding is het niet mogelijk om op nieuw te wijzigen.
  • Leerlingen kunnen incidenteel extra uren afnemen. Prijs op aanvraag.Pas na goedkeuring door Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl worden de uren bevestigd.
 2. OPZEGTERMIJN
  • Contractant kan de overeenkomst stoppen via email of per telefoon.
  • Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl hanteert een opzegtermijn van 4 weken waarin huiswerkbegeleiding plaats vindt met uitzondering van vakantieweken. Als contractant bijvoorbeeld in week 40 laat weten de begeleiding te stoppen , loopt de facturatie door tot het einde van week 44.
  • als contractant na de opzegtermijn opnieuw een samenwerking met Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl wil aangaan kan dat pas ingaan na vier weken.

 

 1. Huiswerkbegeleiding
  • Indien contractant tijdens, of binnen twee werkdagen na, het kennismakingsgesprek aangeeft de leerling niet te willen laten starten bij Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  dan is contractant aan Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  geen kosten verschuldigd. Laat de contractant na twee werkdagen weten dan wordt de eerste week in rekening gebracht.
 • De proefweek is altijd geheel vrijblijvend en moet altijd vooraf betaald worden.
 • Als er na de proefweek wordt besloten om niet door te gaan met huiswerkbegeleiding houdt de samenwerking op en wordt er niets meer gefactureerd.
 • De voor de huiswerkbegeleidende tarieven op onze website zijn de kosten per week.
 • Vakanties en feestdagen: in de kerstvakantie is Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl Daarnaast is Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  gesloten in de Mei vakantie ( altijd week 17 of 18) .Tijdens andere vakanties, krokus, herfst etc. is Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  geopend en verwachten we dat de leerling huiswerkbegeleiding volgt. De facturatie loopt altijd door, tenzij Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  is gesloten.Gedurende de zomervakantie is Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  gesloten voor huiswerk begeleiding. Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  gaat er vanuit dat de leerling na de zomervakantie door gaat met het volgen van huiswerk begeleiding.    Voor eind examen leerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald.

De volgende feestdagen is Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  gesloten en deze dagen worden niet in mindering gebracht op het factuurbedrag. Deze dagen zijn als volgt; Nieuwjaarsdag, GoedeVrijdag, Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

 • Bij ziekte van de leerling die langer duurt dan vijf aaneengesloten

huiswerkbegeleidingsdagen wordt niet in rekening gebracht.Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  mag vragen het verzuim aannemelijk te maken ,bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.

 • Is de leerling driemaal ongeoorloofd afwezig dan wordt contact opgenomen met de contractant  om eventuele oorzaken te bespreken. Als de leerling vijf keer ongeoorloofd afwezig is wordt hij of zij geschorst.

6.      COACHING

  • Per week vindt een coachingsgesprek plaats. Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl streeft er naar dit gesprek  op een vast moment te laten plaats vinden. Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  behoudt hierbij het recht om het coachingsgesprek in overleg met de leerling af en toe te verzetten.
  • Tussen moment van inschrijving duurt het een week tot het coachings gesprek.
  • Tijdens het wekelijkse coachings gesprek wordt samen met de leerling bepaald wanneer huiswerkbegeleiding wordt afgenomen.
  • Coachings gesprekken kunnen worden verzet mits het past in de agenda van de coach.
  • Als een coachings gesprek wordt afgezegd, ook bij ziekte, kan er geen nieuwe weekplanning worden gemaakt.
  • In vakanties wanneer Online open is gaan de coachings gesprekken gewoon door.
  • Tijdens de officiele feestdagen komen de coachings gesprekken te vervallen. De coach zal dan in overleg met de leerling een ander moment vast stellen.

7.             BIJLESSEN

  • Een leerling die huiswerkbegeleiding volgt bij Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl heeft de mogelijkheid om individuele bijlessen at te nemen indien Online-vmbo-huiswerkbegeleiding.nl  deze op termijn aanbiedt.

 

 

 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten